Harta site
Facebook
Forum
Cauta
Burse si cooperare institutionala Mecanismul financiar SEE

Proiecte de cooperare inter-institutionale

Descriere

Proiectele de cooperare inter-institutionala  sunt destinate să sprijine procesul de inovaţie şi îmbunătăţire a predării în învăţământul superior, sa contribuie la modernizarea universitatilor si sa asigure o legatura mai stransa intre oferta academica si piata muncii. Ele pot fi propuse pentru orice disciplină universitară.

Astfel, cooperarea interinstitutionala  poate viza dezvoltarea de curriculum comun , prin crearea de:

• programe integrate care acoperă un ciclu complet de studii (la nivel de licenţă, masterat sau doctorat) şi care se finalizează cu o diplomă dublă sau recunoscută reciproc;

• programe de studiu şi module pentru formarea continuă;

• module de predare în domenii cu o puternica componenta  interdisciplinara.

Programele de studiu comune sau modulele de predare se pot referi la primul ciclu de studii (licenţă), la al doilea ciclu (masterat) sau la al treilea (doctorat). Curriculumul şi modulele pentru învăţarea continuă vor viza actualizarea cunoştinţelor deja dobândite, cu un accent special pe îmbunătăţirea abilităţilor şi a competenţelor care conduc la creşterea şanselor de angajare. 

Proiectele care isi propun dezvoltarea unor module comune trebuie să abordeze si probleme precum rezultatele învăţării, aspecte legate de recunoaştere şi tipul de diplomă / certificatele ce se vor elibera precum şi Sistemul European de Trasfer şi Echivalare a Creditelor Tranferabile (ECTS) si Suplimentul la Diplomă (DS). 

După faza iniţială de dezvoltare de un an sau doi, aceste programe sau module trebuie puse la dispoziţia instituţiilor partenere într-un mod cu adevărat integrat, care include mobilitatea studenţilor şi a personalului didactic, asigurand astfel sustenabilitate. Studenţii trebuie să primească la sfârşitul programului de studii diplome multiple sau comune (sau certificate în cazul modulelor), recunoscute de instituţiile şi ţările participante.

Proiectele de modernizare presupun acţiuni pentru creşterea atractivităţii instituţiilor  de invatamant superior şi pentru a le face mai receptive la nevoile pieţei muncii, cetăţenilor si societăţii in general. 

 Modernizarea învăţământului superior este necesară în domeniul programelor de studiu (procesul  Bologna), finanţării şi guvernanţei universitare , astfel încât instituţiile de învăţământ superior să poată face faţă provocărilor globalizării şi să contribuie mai eficient la formarea  şi reconversia profesională a populaţiei active din Europa.

Activitatile de cooperare in cadrul acestor proiecte pot viza:

• să elaboreze strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii, asigurând legătura dintre învăţământul superior pe de o parte şi asigurarea formării profesionale (VET)  menite să ajute instituţiile de învăţământ superior sa devină “centre de educaţie continuă” sau "centre de învăţare deschise” pentru regiunea lor.

să faciliteze accesul pentru persoanele din domenii dezavantajate socio-economic, care au beneficiat de educaţie non-formală sau informală sau care dispun de calificări alternative, cum ar fi cele obţinute în urma învăţării prin acumularea de experienţă practică;

• să asigure transparenţa misiunii şi a performanţelor instituţiilor de învăţămînt superior, creşterea calităţii, imbunătăţirea guvernanţei sau diversificarea surselor de  finanţare.  

Proiectele care au ca scop intarirea legaturii dintre oferta educationala si piata muncii pot aduce impreuna institutii de invatamant superior, întreprinderi,  organizaţii profesionale, Camere de Comerţ, parteneri sociali sau organizaţii locale/regionale.

Parteneriatele structurate cu comunitatea de afaceri (inclusiv IMM-urile) pot creşte relevanţa, calitatea şi atractivitatea educaţiei şi a programelor de educaţie şi formare: transferul accelerat de cunoştinţe între instituţiile de învăţământ superior şi întreprinderi şi vice versa, plasamentele de studenţi, personal şi cercetători în întreprinderi şi integrarea personalului întreprinderilor în instituţii de învăţământ superior pot aduce avantaje reciproce şi pot mări şansele absolvenţilor şi cercetătorilor, dat fiind că expertizei lor ştiinţifice i se adaugă în acest fel cunoştinţe antreprenoriale. Aceasta mai înseamnă şi că dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, manageriale şi inovaţionale trebuie să fie un obiectiv cheie al acestor proiecte.

Proiectele de acest tip isi pot propune activitati care:

• întăresc legăturile dintre curriculum  şi viitoarele abilităţi  necesare pentru angajare, de exemplu prin evaluarea nevoilor viitoare de competenţe şi prin promovarea input-ului mediului de afaceri în proiectarea cursurilor aşa cum este specificat în iniţiativa ‘New Skills for New Jobs’

• promovează mobilitatea, antreprenoriatul, gândirea critică şi abordările inovatoare ca parte a curriculum-ului studenţilor şi ca nucleu de  competenţe cheie  pentru profesori/cercetători.

Deasemenea, proiectele de cooperare inter-institutionala isi pot propune dezvoltarea de Programe Intensive.

Cine poate beneficia

- Instituţii de învăţământ superior

- Întreprinderi/companii/firme

- Organizaţii profesionale

- Camere de comerţ

- Parteneri sociali

-Asociaţii, reţele şi alte organizaţii care au un rol în modernizarea învăţământului superior

-Institute/Centre de cercetare

Cine poate candida

Instituţii de învăţământ superior (universitati)  acreditate din Romania.

Institutia din Romania depune candidatura la ANPCDEFP, in numele unui consortiu format din cel putin 3 institutii,  din care trebuie sa faca parte obligatoriu cel putin o institutie de invatamant superior dintr-unul din SD ; ceilalti membri ai consortiului pot fi universitati, intreprinderi, centre de cercetare, organizaţii profesionale, Camere de comerţ, parteneri sociali, asociaţii, reţele şi alte organizaţii care au un rol în modernizarea învăţământului superior, situate in  SD sau intr-un Stat Beneficiar. Lista tuturor Statelor Beneficiare se afla pe www.see-burse.ro

Cum se candideaza

Universitatea  trimite candidatura la ANPCDEFP, urmand  reglementarile din Apelul National 2014 (disponibil pe www.see-burse.ro)

Termenul limită pentru depunerea candidaturii:

31.03.2014  (data postei pentru dosarul cu documente, ora 22 pentru formularul electronic)

Durata 

Durata minimă :

1 an

Durata maximă:

2 ani

Finantare, plati:

Proiectele vor primi finantare intre 20 000 si 100 000 Euro, in functie de complexitate si durata.

Tipuri de cheltuieli eligibile :

- transport, asigurare in cazul  mobilitatilor transnationale-costuri reale, pana la maximum  500 de Euro daca deplasarea are loc intre SD si SB, respectiv maximum 300 de Euro in cazul unei deplasari intre doua  SB;

-subzistenta in cazul mobilitatilor transnationale ale personalului–suma forfetara, barem de costuri unitare (pe baza numarului de zile de activitate), tinand cont de tabelul “Ratele de subzistenta si costurile de personal” de la pagina 21; ratele de subzistenta pentru studenti sunt de maximum 30% din ratele mentionate in tabel;

-transport in cazul mobilitatilor nationale: costuri reale pana la maximum  0.15 Euro/km multiplicat cu distanta dus-intors intre localitatea institutiei de origine si localitatea unde se desfasoara activitatea;

-subzistenta in cazul mobilitatilor nationale pentru personal (mobilitate intre doua localitati diferite): suma forfetara, barem de costuri unitare (pe baza numarului de zile de activitate),  continute in tabelul “Ratele de subzistenta si costurile de personal” de la pagina 21; ratele de subzistenta pentru studenti sunt de maximum 30% din ratele mentionate in tabel;

- organizare de seminarii, ateliere, conferinte (inchiriere sali, inchiriere echipamente, subcontractare servicii diverse de ex. catering, etc.)-costuri reale

- cheltuieli cu personalul care lucreaza in proiect (maximum 40% din totalul costurilor eligibile ale proiectului): salarii, inclusiv taxele si impozitele legale- barem de costuri unitare (pe baza numarului de zile lucrate si costul unei zile de lucru), tinand cont de tabelul “Ratele de subzistenta si costurile de personal” de la pagina 21; conform cu Regulamentul Mecanismului Financiar al SEE, costurile cu personalul desemnat in echipele de proiect sunt eligibile in masura in care ele corespund cu politica uzuala de remunerare a promotorului si partenerilor;  pentru experti externi necesari in proiect (doar din SD sau SB) se vor aplica ratele maximale din tabelul de la pg.21; in cazuri exceptionale, bine justificate de candidat, procentul de 40% poate fi marit;

-publicatii –costuri reale

-pregatirea si realizarea de materiale/produse in cadrul proiectului-costuri reale

- achizitia de echipamente necesare pentru proiect-pana la 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului- costuri reale (se va tine cont de regula de depreciere/amortizare)

Co-finantarea : consortiul/parteneriatul  va cofinanta proiectul cu cel putin 10% din costul total

Plati :

1. In cazul proiectelor cu un buget peste 50 000 Euro, o prefinantare in cuantum de 40% din suma contractata va fi transferata beneficiarului/promotorului dupa semnarea contractului; a doua prefinantare, de 40% din suma contractata, se va transfera dupa ce promotorul dovedeste ca  a cheltuit cel putin 70% din primul avans; soldul se va plati dupa aprobarea raportului final.

2. In cazul proiectelor cu un buget mai mic sau egal cu 50 000 Euro, prefinantarea de 80% din suma contractata se va transfera beneficiarului/promotorului dupa semnarea contractului, urmand ca soldul de pana la 20% sa se plateasca dupa aprobarea raportului final.

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE

Reguli specifice de eligibilitate:

- Candidaturile trebuie depuse de institutii de invatamant superior acreditate din Romania, in numele intregului consortiu/parteneriat

-Cel putin unul dintre parteneri  trebuie sa fie o institutie de invatamant superior dintr-un SD

-Ceilalti parteneri pot sa provina din SD sau State beneficiare

-Consortiul trebuie sa contina cel putin trei parteneri diferiti

Numărul minim de ţări:

2

Numărul minim de parteneri:

3

Criterii de acordare a grantului

1. Relevanta

Finanţarea solicitată şi rezultatele scontate se încadrează clar în obiectivele specifice, operaţionale şi generale ale Programului si Masurii III. Obiectivele sunt clare şi realiste şi se referă la o temă/grup ţintă adecvate.

2. Calitatea programului de lucru

Organizarea muncii in proiect este clară şi adecvată pentru atingerea obiectivelor. Programul de lucru stabileşte şi distribuie sarcini/activităţi partenerilor în aşa fel încât se garantează că rezultatele vor fi obţinute la timp şi se vor încadra în buget. Calendarul de implementare e realist.

 

3. Caracterul inovator

 

Proiectul va furniza soluţii inovatoare pentru nevoile clar identificate ale unor grupuri ţintă clar identificate. Acest lucru se va realiza fie prin adaptarea şi transferarea abordărilor inovatoare deja existente în alte ţări sau sectoare de activitate, fie prin elaborarea de soluţii noi, originale, care nu sunt încă disponibile în nici una dintre ţările SEE.

 

4. Calitatea consorţiului

 

Consorţiul reuneşte toate competenţele, abilitatile si experienta profesionala necesare pentru punerea în practică a tuturor activitatilor Programului de lucru. Sarcinile sunt distribuite partenerilor în mod adecvat.

 

5. Valoarea adăugată a cooperarii transnationale in spatiul SEE

 

Beneficiile şi nevoia cooperării transnationale in spatiul SEE  (spre deosebire de abordările naţionale, regionale sau locale) sunt clar demonstrate.

 

6. Raportul costuri-beneficii

 

Candidatura prezintă un echilibru între costuri şi beneficii pentru activităţile prevăzute şi bugetul corespunzător acestora.

 

7. Impactul

 

Impactul previzibil asupra abordărilor, grupurilor ţintă şi sistemelor vizate este clar definit şi sunt stabilite măsurile pentru a se asigura obţinerea acestuia.

Deasemenea, este stabilita o procedura si sunt descrise metode si instrumente de evaluare a proiectului pe parcursul implemnetarii.

 

8. Calitatea planului de diseminare şi exploatarea rezultatelor

 

Activităţile de diseminare şi exploatare vor permite folosirea optimă a rezultatelor dincolo de interesele participanţilor la proiect, pe durata şi după încheierea proiectului.

 

NB: Proiectele care  se adreseaza sustenabilitatii sociale, in particular initiativele care sprijina combaterea discriminarii si intolerantei sau initiativele care vizeaza imbunatatirea situatiei populatiei de etnie Roma vor fi incurajate prin acordarea unor puncte suplimentare de prioritate, valorand 20% din scorul maxim posibil.

PROCEDURI CONTRACTUALE

Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de selecţie

31.05.2014

Raportare

  1. In cazul proiectelor de durata mare (mai mare de 1 an) beneficiarul va depune un raport intermediar la jumatatea perioadei contractuale, incluzand informatii despre progresul proiectului si o raportare financiara. Raportul final se va depune in termen de 2 luni de la terminarea perioadei contractuale.

Raportul final  va include documente justificative ale activitatilor si  cheltuielilor si trebuie sa demonstreze ca proiectul si-a atins toate obiectivele si a obtinut toate rezultatele asumate in candidatura.

  1. In cazul proiectelor cu durata mai mica sau egala cu 1 an beneficiarul  va depune raportul final in termen de 2 luni de la terminarea perioadei contractuale. Raportul final va include documente justificative ale activitatilor si  cheltuielilor si trebuie sa demonstrze ca proiectul si-a atins toate obiectivele si a obtinut toate rezultatele asumate in candidatura.
 
Documente si Formulare

 

2015


2014


2013

 


Vizite de studiu

2016

 


Proiecte de cooperare bilaterala de mica anvergura

2016

Termene limita

Apel la propuneri de proiecte 2014
20-01-2014

S-a lansat apelul la propuneri de proiecte SEE. Pentru mai multe informatii click aici.


Alerta nereguli
24-09-2014

Neregulile aparute in implementarea proiectelor SEE se vor comunica pe adresa neregulisee@anpcdefp.ro.


Apel la propuneri de proiecte 2013
17-07-2013

S-a lansat primul apel la propuneri de proiecte SEE. Pentru mai multe informatii click aici.


Apel la propuneri de proiecte 2015
19-01-2015

S-a lansat apelul la propuneri de proiecte SEE. Pentru mai multe informatii click aici.